INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz z siedzibą przy ul. Sportowa 2/106, 35-111 Rzeszów.

Definicje:

 • Administrator serwisu, Sprzedawca –  Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz,
  ul. Sportowa 2/106, 35-111 Rzeszów,
  biuro@jakubfrankiewicz.eu, tel. 792-794-008
  NIP: 8132900041, REGON: 180946683,
  Nr konta: Credit Agricole 81 1940 1076 4861 6861 0000 0000
 • Kupujący – kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 • Produkty: bazy danych online, słowniki, platforma edukacyjna PortWiedzy.pl
 • Serwis – witryny internetowe dostępne w Internecie pod adresem: portwiedzy.pl oraz portwiedzy.pl/platforma
 • Użytkownik – każda osoba korzystają z zasobów serwisu portwiedzy.pl i/lub portwiedzy.pl/platforma

 

OFERTA SERWISU

 

Oferta serwisu obejmuje: 

 • Bazy danych i słowniki dostępne online
 • Platformę edukacyjną PortWiedzy.pl
 1. Sprzedający zastrzega możliwość udostępniania Produktu bez konieczności dokonywania za niego płatności po uprzednim zarejestrowaniu w Serwisie.
 2. Produkty oferowane przez Sprzedającego są Produktami wydawanymi przez Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz na podstawie umów zawieranych z osobami i podmiotami uprawnionymi do ich rozpowszechniania.
 3. Wszystkie podane w serwisie ceny są cenami brutto, tzn. zawierają należny podatek VAT.
 4. Na wszystkie dokonane zakupy są wystawiane faktury ZW.  Faktura wystawiona zostanie po potwierdzeniu dokonania płatności za produktUwaga. Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową.
 5. Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie „Zamówienia”.

 ZASADY KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH FUNKCJI SERWISU

 1. Przeglądanie danych zawartych w serwisie (część ogólnodostępna) jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami użytkownika wobec Administratora.
 2. Przeglądanie ogólnodostępnych zawartości serwisu nie wymaga rejestracji.
 3. Treść serwisu jest własnością Administratora. Kopiowanie wszelkiej zawartości strony, a w szczególności opisów i zdjęć produktów w celach komercyjnych bez pisemnej zgody jest zabronione.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRODUKTÓW

 1. Zamówienia na produkty przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza  zamówienia (koszyka) dostępnego na stronie. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i podanie prawdziwych danych.
 2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta i zalogowania się. W przypadku dobrowolnego założenia w serwisie konta klienta, Kupujący jest zobowiązany do przechowywania hasła i loginu w bezpiecznym miejscu i do nieudostępniania ich osobom trzecim.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w godzinach pracy sklepu: pn-pt 8.30 do 16.30 (w przypadku płatności przelewem bankowym) oraz przez całą dobę w przypadku płatności z wykorzystaniem Tpay.com
 4. Dokonanie zamówienia treści cyfrowych wiąże się z koniecznością odznaczenia przez Kupujące w formularzu zamówienia pola „TAK, chcę otrzymać zamówiony produkty lub usługę natychmiast po zaksięgowaniu środków i rezygnuję z przysługującego mi prawa do odstąpienia od umowy.”
 5. Po potwierdzeniu zamówienia, kupujący otrzyma specjalnego emaila zawierającego szczegółowe dane swojego zamówienia, a w przypadku wybrania formaty zapłaty: przelew bankowy dane niezbędne do dokonania płatności,
 6. Na dokonanie zapłaty za zamówione produkty i usługi oczekujemy 72h licząc od momentu złożenia zamówienia,
 7. Złożenie zamówienia na sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, ponieważ:

  – W przypadku złożenia zamówienia produktów, następuje automatyczne rozpoczęcie przygotowywania spersonalizowanej kopii produktu,

 8. Zamówienie dotyczące produktów zostanie w pełni zrealizowane po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia z banku lub od operatora transakcji online (Tpay.com) informacji o dokonaniu płatności. Realizacja zamówienia następuje do 48 godz. roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
 9. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Administrator  prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji lub składania zamówienia, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie realizacji zamówienia. Klient jest zobowiązany  sprawdzić czy otrzymał emaila z danymi dostępowymi do szkolenia. Jeżeli w ciągu 48 godz. taka wiadomość nie dotrze Klient jest zobowiązany do kontaktu z firmą.

 10. Dostawa produktów:OPCJA 1: Zamówione dostępy do produktów przesyłane są bezpośrednio na adres email Kupującego podany w trakcie składania zamówienia.

  Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za dostarczenie towaru i płatnościami za zamówiony towar. Zamówione produkty dostarczane są jedynie w formie elektronicznej.

 11. Standardowy dostęp do produktów wynosi 30 dni, chyba że oferta na stronie portwiedzy.pl zakłada dłuższy okres. 

 12. Formy płatności:OPCJA 1: Przelewy bankowy lub pocztowy:
Credit Agricole nr konta 81 1940 1076 4861 6861 0000 0000
Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz
ul.Sportowa 2/106 35-111 Rzeszów
NIP: 8132900041, REGON: 180946683

w tytule proszę podać numer zamówienia otrzymany drogą mailową

Po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Kupujący otrzyma zamówione produkt oraz niezbędne instrukcje.

OPCJA 2: Przelew natychmiastowy online z wykorzystaniem serwisu –  Tpay.com

 • Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe Administrator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 godzin, Administrator dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
 • Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego treści niniejszego regulaminu.
 • Klient przed zakupem produktu powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.
 • Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
 • Podawanie oraz przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika, służy celom oraz odbywa się na zasadach opisanych w Polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

 PRAWA AUTORSKIE I ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

 1. Wszystkie produkty udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).
 2. Wykorzystanie treści zakupionych produktów wymaga pisemnej zgody ze strony firmy Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz.

 3. Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w Serwisie lub udostępnionych bezpłatnie przez Administratora tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w Serwisie  innym osobom.

 4. Klient nie może i nie jest uprawniony do:
  – rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w firmie Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz w całości lub we fragmencie,
  – komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w
  firmie Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz
  – modyfikowania produktów zakupionych w firmie Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz.
 5. Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania struktury pliku, zmiany jego formatu, dystrybuowania go oraz odtwarzania publicznie. Wszelkie próby łamania zabezpieczeń plików i odszyfrowywania ich zawartości są zabronione.

 6. Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w Serwisie  w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.
 7. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w firmie Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz niezgodnie z prawem, firma Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Serwisu lub zakwalifikowania przez program pocztowy wiadomości mailowej jako spam. 

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji poprzez korespondencje na adres e-mail: biuro@jakubfrankiewicz.eu. We wniosku reklamacyjnym należy podać nazwę towaru, dane kupującego, datę zakupu oraz opis powodu reklamacji.
 2. Reklamacje Kupujący zgłasza w terminie 14 dni od daty zakupu  produktu lub usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@jakubfrankiewicz.eu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego i w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej nadawcy (Kupującego). Stanowisko Sprzedającego w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.
 4. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez firmę Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz , będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.
 5. Klient będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 6. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez firmę Nowoczesna Edukacja Jakub Frankiewicz potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.
 7. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów i usług:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy regulujące prawa konsumenta.
 2. Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego regulaminu winny być przesyłane na adres: biuro@jakubfrankiewicz.eu
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Aktualny regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie. W przypadku wątpliwości Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wyjaśnienie postanowień Regulaminu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność Serwisu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2019 r.